-
Share:
ינואר 2014
: :
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
כ"ט טבת
2
א' שבט
3
ב' שבט
4
ג' שבט
5
ד' שבט
6
ה' שבט
7
ו' שבט
8
ז' שבט
9
ח' שבט
10
ט' שבט
11
י' שבט
12
י"א שבט
13
י"ב שבט
14
י"ג שבט
15
י"ד שבט
16
ט"ו שבט
ראש השנה לאילנות
17
ט"ז שבט
18
י"ז שבט
19
י"ח שבט
20
י"ט שבט
21
כ' שבט
22
כ"א שבט
23
כ"ב שבט
24
כ"ג שבט
25
כ"ד שבט
26
כ"ה שבט
27
כ"ו שבט
28
כ"ז שבט
29
כ"ח שבט
30
כ"ט שבט
31
ל' שבט
- :