-
Share:
ינואר 2021
: :
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
י"ז טבת
2
י"ח טבת
3
י"ט טבת
4
כ' טבת
5
כ"א טבת
6
כ"ב טבת
7
כ"ג טבת
8
כ"ד טבת
9
כ"ה טבת
10
כ"ו טבת
11
כ"ז טבת
12
כ"ח טבת
13
כ"ט טבת
14
א' שבט
15
ב' שבט
16
ג' שבט
17
ד' שבט
18
ה' שבט
19
ו' שבט
20
ז' שבט
21
ח' שבט
22
ט' שבט
23
י' שבט
24
י"א שבט
25
י"ב שבט
26
י"ג שבט
27
י"ד שבט
28
ט"ו שבט
ראש השנה לאילנות
29
ט"ז שבט
30
י"ז שבט
31
י"ח שבט
- :